Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
24/06/2019
Thứ ba
25/06/2019
Thứ tư
26/06/2019
Thứ năm
27/06/2019
Thứ sáu
28/06/2019
Thứ bẩy
29/06/2019
Chủ nhật
30/06/2019
P21
6h45 -> 9h00
QTLN
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0092019.1
Học

9h10 -> 11h25
QTLN
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0092019.1
Học

12h45 -> 15h00
LTMG
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0112019.1
Học

15h10 -> 17h25
LTMG
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0112019.1
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

P22
6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Ngân Trâm
MHN3132019.3
Học

6h45 -> 9h00
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192019.1
AAB3192019.144
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Nguyễn Trọng Toàn
AAB3192019.1
AAB3192019.144
Học

P23
6h45 -> 9h00
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182019.1
MHN5182019.12
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Nguyễn Văn Hộ
MHN5182019.1
MHN5182019.12
Học

6h45 -> 9h00
PTMG
Nguyễn Thành Huy
AAN0102019.1
Học

9h10 -> 11h25
PTMG
Nguyễn Thành Huy
AAN0102019.1
Học

12h45 -> 15h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.1
MHN3132019.131
Học

15h10 -> 17h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.1
MHN3132019.131
Học

P24
6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.2
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN3132019.2
Học

12h45 -> 15h00
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132019.1
AAS3132019.120
Học

15h10 -> 17h25
LTHT
Đặng Thành Phu
AAS3132019.1
AAS3132019.120
Học

6h45 -> 9h00
LTMG
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0112019.1
Học

9h10 -> 11h25
LTMG
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0112019.1
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132019.2
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132019.2
Học

6h45 -> 9h00
QTLN
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0092019.1
Học

9h10 -> 11h25
QTLN
Trần Tiến Dũng (c)
AAN0092019.1
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132019.2
Học

15h10 -> 17h25
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5132019.2
Học

P31
6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.2
AAS7132019.216
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.2
AAS7132019.216
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.2
AAS7132019.216
Học

15h10 -> 17h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.2
AAS7132019.216
Học

6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.1
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.1
Học

P32
12h45 -> 15h00
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.3
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Trần Tiến Dũng (c)
W710TH2019.3
Học

P33
P34
6h45 -> 9h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.2
S511TH2019.24
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2019.2
S511TH2019.24
Học

P41
6h45 -> 9h00
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232019.1
Học

9h10 -> 11h25
LDNC
Mai Thị Thúy Hà
AAW0232019.1
Học

12h45 -> 15h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162019.1
AAB4162019.123
Học

15h10 -> 17h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162019.1
AAB4162019.123
Học

6h45 -> 9h00
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032019.1
Học

9h10 -> 11h25
MNM
Mai Thị Thúy Hà
AAN7032019.1
Học

P42
P43
6h45 -> 9h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.1
Học

9h10 -> 11h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7132019.1
Học

P44
P51
6h45 -> 9h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.1
Nghỉ

9h10 -> 11h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.1
Nghỉ

12h45 -> 15h00
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.2
MHN5022019.214
Học

15h10 -> 17h25
ĐLCM
Phạm Nguyên Phương
MHN5022019.2
MHN5022019.214
Học

12h45 -> 15h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052019.1
Học

15h10 -> 17h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052019.1
Học

P52
6h45 -> 9h00
TTHCM
Lương Minh Hạnh
MHN2152019.1
Nghỉ

9h10 -> 11h25
TTHCM
Lương Minh Hạnh
MHN2152019.1
Nghỉ

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right