Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Chọn ngày
Phòng họcThứ hai
19/03/2018
Thứ ba
20/03/2018
Thứ tư
21/03/2018
Thứ năm
22/03/2018
Thứ sáu
23/03/2018
Thứ bẩy
24/03/2018
Chủ nhật
25/03/2018
P21
6h45 -> 9h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.10
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.10
Học

12h45 -> 15h00
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192017.2
Học

15h10 -> 17h25
TRR
Thái Thanh Sơn
AAB3192017.2
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212017.4
Học

6h45 -> 9h00
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182017.9
MHN5182017.917
Học

9h10 -> 11h25
XSTKTH
Đỗ Thị Huyền Trang
MHN5182017.9
MHN5182017.917
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.15
MHN3132017.153
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN3132017.15
MHN3132017.153
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB4062017.12
AAB4062017.121
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Dương Chí Bằng
AAB3212017.4
Học

12h45 -> 15h00
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122017.12
Học

15h10 -> 17h25
AV2
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN2122017.12
Học

P22
6h45 -> 9h00
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022017.19
AAB4022017.25
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022017.19
AAB4022017.25
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092017.15
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Tài Hào
AAB2092017.15
Học

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.12
AAS5112017.1230
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.12
AAS5112017.1230
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132017.4
Học

15h10 -> 17h25
LTDĐ
Lê Hữu Dũng
AAS7132017.4
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212017.5
Học

6h45 -> 9h00
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082017.11
Học

9h10 -> 11h25
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082017.11
Học

12h45 -> 15h00
XSTKTH
Nguyễn Thị Phi Doan
MHN5182017.14
Học

15h10 -> 17h25
XSTKTH
Nguyễn Thị Phi Doan
MHN5182017.14
Học

17h30 -> 20h10
KMEM
Mai Thị Thúy Hà
KNM0012017.1
Học

6h45 -> 9h00
AV3
Nguyễn Thị Hoàng Anh
MHN3132017.14
Học

9h10 -> 11h25
AV3
Nguyễn Thị Hoàng Anh
MHN3132017.14
Học

12h45 -> 15h00
TMĐT
Thái Thanh Sơn
AAW5122017.2
AAW5122017.244
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Trần Tiến Dũng (c)
AAB3212017.5
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122017.10
MHN2122017.1057
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Nguyễn Thị Kim Ngân
MHN2122017.10
MHN2122017.1057
Học

P23
6h45 -> 9h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.15
AAB4022017.21
Học

9h10 -> 11h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.15
AAB4022017.21
Học

12h45 -> 15h00
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.14
Học

15h10 -> 17h25
GT2
Nguyễn Thùy Linh
AAB2092017.14
Học

12h45 -> 15h00
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.3
Học

15h10 -> 17h25
LTDĐ
Mai Thị Thúy Hà
AAS7122017.3
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Trần Duy Hùng
AAB3212017.6
Học

12h45 -> 15h00
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062017.10
Học

15h10 -> 17h25
ĐSHGT
Nguyễn Thùy Linh
AAB4062017.10
Học

17h30 -> 20h10
CĐCS
Trần Duy Hùng
AAB3212017.6
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Vũ Tuấn Anh
MHN2122017.13
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Vũ Tuấn Anh
MHN2122017.13
Học

12h45 -> 15h00
KTĐTS
Thái Thanh Long
AAB1132017.7
Học

15h10 -> 17h25
KTĐTS
Thái Thanh Long
AAB1132017.7
Học

P24
6h45 -> 9h00
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.10
AAN5022017.1054
Học

9h10 -> 11h25
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.10
AAN5022017.1054
Học

12h45 -> 15h00
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022017.20
AAB4022017.26
Học

15h10 -> 17h25
CSDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4022017.20
AAB4022017.26
Học

12h45 -> 15h00
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012017.16
AAB4012017.1649
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012017.16
AAB4012017.1649
Học

6h45 -> 9h00
AV2
Võ Thành Trung
MHN2122017.14
Học

9h10 -> 11h25
AV2
Võ Thành Trung
MHN2122017.14
Học

P31
P32
6h45 -> 9h00
TLHĐT
Lê Hữu Dũng
S511TH2017.14
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Lê Hữu Dũng
S511TH2017.14
S511TH2017.1417
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2017.5
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2017.5
Học

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Lê Hữu Dũng
S511TH2017.13
S511TH2017.1317
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Lê Hữu Dũng
S511TH2017.13
S511TH2017.1317
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2017.7
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2017.7
Học

6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2017.6
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2017.6
Học

6h45 -> 9h00
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2017.9
S511TH2017.915
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Trịnh Thị Xuân
S511TH2017.9
S511TH2017.915
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2017.6
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2017.6
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2017.10
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2017.10
Học

P33
6h45 -> 9h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2017.12
S511TH2017.1235
Học

9h10 -> 11h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2017.12
S511TH2017.1235
Học

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2017.11
S511TH2017.1118
Học

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2017.11
S511TH2017.1118
Học

12h45 -> 15h00
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2017.8
Học

15h10 -> 17h25
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2017.8
Học

6h45 -> 9h00
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2017.9
Học

9h10 -> 11h25
TLTW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
W710TH2017.9
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
B204TH2017.17
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
B204TH2017.17
Học

P34
6h45 -> 9h00
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2017.19
Học

9h10 -> 11h25
THLC
Trần Tiến Dũng (c)
B204TH2017.19
Học

12h45 -> 15h00
THLC
Nguyễn Thành Huy
B204TH2017.20
Học

15h10 -> 17h25
THLC
Nguyễn Thành Huy
B204TH2017.20
Học

12h45 -> 15h00
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2017.8
Học

15h10 -> 17h25
TLTW
Nguyễn Đức Tuấn
W710TH2017.8
Học

12h45 -> 15h00
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2017.10
S511TH2017.1015
Học

15h10 -> 17h25
TLHĐT
Mai Thị Thúy Hà
S511TH2017.10
S511TH2017.1015
Học

6h45 -> 9h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2017.9
Học

9h10 -> 11h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2017.9
Học

P41
6h45 -> 9h00
AV1
Nguyễn Thế Hoá
MHN1102017.16
Học

9h10 -> 11h25
AV1
Nguyễn Thế Hoá
MHN1102017.16
Học

12h45 -> 15h00
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.16
AAB4022017.22
Học

15h10 -> 17h25
CSDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4022017.16
AAB4022017.22
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012017.14
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Nguyễn Thị Tâm
AAB4012017.14
Học

6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022017.7
AAW6022017.758
AAW5112017.4
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022017.7
AAW6022017.758
AAW5112017.4
Học

12h45 -> 15h00
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082017.13
Học

15h10 -> 17h25
GT1
Nguyễn Thùy Linh
AAB1082017.13
Học

6h45 -> 9h00
GT2
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB2092017.17
Học

9h10 -> 11h25
GT2
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB2092017.17
Học

12h45 -> 15h00
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7112017.2
Học

15h10 -> 17h25
LTWE
Lê Hữu Dũng
AAW7112017.2
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192017.5
AAZ5192017.553
Học

15h10 -> 17h25
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192017.5
AAZ5192017.553
Học

P42
6h45 -> 9h00
AV1
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN1102017.15
Học

9h10 -> 11h25
AV1
Nguyễn Thị Thuý Lan
MHN1102017.15
Học

12h45 -> 15h00
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.11
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Nguyễn Đức Tuấn
AAN5022017.11
Học

6h45 -> 9h00
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.9
AAB4012017.951
Học

9h10 -> 11h25
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.9
AAB4012017.951
Học

12h45 -> 15h00
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.11
AAB4012017.1144
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Trịnh Thị Xuân
AAB4012017.11
AAB4012017.1144
Học

6h45 -> 9h00
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.6
AAW5112017.3
AAW6022013.4
Học

9h10 -> 11h25
SQL Server
Lê Hữu Dũng
AAW6022017.6
AAW5112017.3
Học

6h45 -> 9h00
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192017.4
AAZ5192017.459
Học

9h10 -> 11h25
CĐNG
Nguyễn Thành Huy
AAZ5192017.4
AAZ5192017.459
Học

P43
12h45 -> 15h00
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022017.9
AAN5022017.942
Học

15h10 -> 17h25
ANBMDL
Trần Duy Hùng
AAN5022017.9
AAN5022017.942
Học

6h45 -> 9h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012017.12
Học

9h10 -> 11h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012017.12
Học

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.9
AAS5112017.918
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Trịnh Thị Xuân
AAS5112017.9
AAS5112017.918
Học

12h45 -> 15h00
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192017.5
AAZ5192017.553
Học

15h10 -> 17h25
CĐNG
Nguyễn Đức Tuấn
AAZ5192017.5
AAZ5192017.553
Học

P44
12h45 -> 15h00
GT1
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB1082017.12
Học

15h10 -> 17h25
GT1
Nguyễn Thị Phi Doan
AAB1082017.12
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012017.10
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012017.10
Học

6h45 -> 9h00
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.11
AAS5112017.1123
Học

9h10 -> 11h25
KTLTHĐT
Mai Thị Thúy Hà
AAS5112017.11
AAS5112017.1123
Học

12h45 -> 15h00
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022017.8
Học

15h10 -> 17h25
SQL Server
Trịnh Thị Xuân
AAW6022017.8
Học

6h45 -> 9h00
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.5
AAW6072017.6
Học

9h10 -> 11h25
LTHSK
Nguyễn Thị Tâm
AAW6072017.5
AAW6072017.6
Học

P51
12h45 -> 15h00
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.17
AAB4012017.1742
Học

15h10 -> 17h25
CTDL
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAB4012017.17
AAB4012017.1742
Học

6h45 -> 9h00
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.8
AAS7182017.9
Học

9h10 -> 11h25
PTTK
Lê Hữu Dũng
AAS7182017.8
AAS7182017.9
Học

6h45 -> 9h00
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.6
AAN3052017.648
Học

9h10 -> 11h25
MạngMT
Nguyễn Thành Huy
AAN3052017.6
AAN3052017.648
Học

12h45 -> 15h00
NL
Trần Lan Hương
MHN1062017.7
MHN1062017.76
Học

15h10 -> 17h25
NL
Trần Lan Hương
MHN1062017.7
MHN1062017.76
Học

P52
6h45 -> 9h00
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.12
AAB3192017.124
Học

9h10 -> 11h25
TRR
Lê Thị Thanh Thuỳ
AAB3192017.12
AAB3192017.124
Học

6h45 -> 9h00
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012017.9
AAG3022017.911
Học

9h10 -> 11h25
NTKW
Trần Duy Hùng
AAG3012017.9
AAG3022017.911
Học

12h45 -> 15h00
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012017.11
Học

15h10 -> 17h25
NTKW
Nguyễn Thị Quỳnh Như
AAG3012017.11
Học

6h45 -> 9h00
NL
Nguyễn Thị Huyền
MHN1062017.8
Học

9h10 -> 11h25
NL
Nguyễn Thị Huyền
MHN1062017.8
Học

6h45 -> 9h00
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7102017.3
Học

9h10 -> 11h25
LTWE
Thái Thanh Tùng
AAW7102017.3
Học

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
right