Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Chọn ngày
Phòng họcThứ hai
14/08/2017
Thứ ba
15/08/2017
Thứ tư
16/08/2017
Thứ năm
17/08/2017
Thứ sáu
18/08/2017
Thứ bẩy
19/08/2017
Chủ nhật
20/08/2017
P21
9h10 -> 11h25
CĐTN
Chưa phân công
AAZ8012017.1
Học

P22
9h10 -> 11h25
ĐATN
Nguyễn Thị Thanh Thủy
AAZ8052017.1
Học

P23
9h10 -> 11h25
CĐTN
Chưa phân công
AAZ6042017.1
Học

P24
P31
P32
P33
P34
P41
P42
P43
P44
P51
P52
VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
right