Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
26/07/2021
Thứ ba
27/07/2021
Thứ tư
28/07/2021
Thứ năm
29/07/2021
Thứ sáu
30/07/2021
Thứ bẩy
31/07/2021
Chủ nhật
01/08/2021
O.01
O.02
6h45 -> 9h00
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052021.001
AAN4052021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052021.001
AAN4052021.002
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052021.001
AAN4052021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
QTM
Trần Tiến Dũng
AAN4052021.001
AAN4052021.002
Học trực tuyến

O.03
P21
12h45 -> 15h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162021.001
AAB4162021.002
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162021.001
AAB4162021.002
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162021.001
AAB4162021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
AVCN
Nguyễn Thị Thuý Lan
AAB4162021.001
AAB4162021.002
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
CPDĐ
Nguyễn Đức Tuấn
[PUD5122021.001]
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
CPDĐ
Nguyễn Đức Tuấn
[PUD5122021.001]
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
CPDĐ
Nguyễn Đức Tuấn
[PUD5122021.001]
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
CPDĐ
Nguyễn Đức Tuấn
[PUD5122021.001]
Học

P22
P23
P24
P31
6h45 -> 9h00
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2021.001
W602TH2021.004
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
THQT
Nguyễn Thị Tâm
W602TH2021.001
W602TH2021.004
Học trực tuyến

P32
6h45 -> 9h00
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2021.002
W602TH2021.005
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
THQT
Lê Hữu Dũng
W602TH2021.002
W602TH2021.005
Học trực tuyến

P33
6h45 -> 9h00
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2021.003
W602TH2021.006
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
THQT
Trịnh Thị Xuân
W602TH2021.003
W602TH2021.006
Học trực tuyến

P34
P41
P42
P43
P44
P51
6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022021.001
AAW6022021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022021.001
AAW6022021.002
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022021.001
AAW6022021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
SQL Server
Nguyễn Thị Tâm
AAW6022021.001
AAW6022021.002
Học trực tuyến

P52
6h45 -> 9h00
MạngMT
Vũ Xuân Hạnh
AAN3052021.001
AAN3052021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
MạngMT
Vũ Xuân Hạnh
AAN3052021.002
Học trực tuyến

6h45 -> 9h00
MạngMT
Vũ Xuân Hạnh
AAN3052021.001
AAN3052021.002
Học trực tuyến

9h10 -> 11h25
MạngMT
Vũ Xuân Hạnh
AAN3052021.001
AAN3052021.002
Học trực tuyến

12h45 -> 15h00
NL
Trần Thị Lan Hương
[MHN1062021.001]
[MHN1062021.002]
Học trực tuyến

15h10 -> 17h25
NL
Trần Thị Lan Hương
[MHN1062021.001]
[MHN1062021.002]
Học trực tuyến

VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Tín chỉ:
Giảng viên
Thời gian bắt đầu
Phòng
và (ca thứ 2)
Phòng
Tổng số ca học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học
×

Đăng ký sự kiện

right